Klachtenreglement vrijwilligers

ZorgSaam Twenterand werkt met 550 vrijwilligers. Om onze vrijwilligers en een ieder die bij onze vrijwilligers betrokken is, de ruimte te bieden een klacht neer te kunnen leggen is het klachtenreglement vrijwilligers ZorgSaam Twenterand opgesteld.

Dat daar waar gewerkt wordt onbedoeld fouten gemaakt worden is algemeen bekend. Er zijn tal van mogelijkheden en situaties, waarin een persoon zich benadeeld kan voelen. Meestal gaat het om een gedraging en/of bejegening. Op zich zijn klachten niet altijd negatief voor een organisatie. Ze kunnen zelfs leiden tot een verbetering dan wel aanscherping van bepaalde regels, zodat herhaling voorkomen kan worden.

Wat is een klacht?

"Elk tot uitdrukking gebracht gevoel van onvrede of gegriefdheid dat een aanklager heeft over gedrag (of een nagelaten handeling) van een andere, binnen de stichting (vrijwillig) werkende, persoon (beklaagde), en/of wanneer de aanklager van mening is dat hij/zij


  • op een niet billijke manier is behandeld
  • van mening is dat een door een in ZorgSaam Twenterand-verband werkzaam persoon genomen maatregel of veroorzaakte toestand in strijd is met een bepaling in een wet, de voor vrijwilligers geldende regelgeving, een gewoonte of een gebruik."

Procedure

Bent u vrijwilliger of maakt u op een andere wijze gebruik van onze diensten dan kunt u een klacht indienen. In eerste instantie kunt u uw klacht, vaak ontevredenheid over onze dienstverlening, het beste bespreken met de betrokken werknemer, die verantwoordelijk is voor de activiteit waarop uw klacht betrekking heeft. Mocht deze werknemer uw klacht niet naar uw tevredenheid afhandelen, dan kunt u terecht bij de directeur van onze organisatie. Vindt u dat uw klacht ook daarna niet juist is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie 'Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang'. Zij hanteren een klachtenreglement.

De volledige tekst van de onafhankelijke klachtencommissie 'Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang' en de 'Klachtenfolder' is zowel telefonisch als per mail op te vragen.