ANBI

ZorgSaam Twenterand heeft een zogenaamde ANBI status. ANBI is een afkorting van Algemeen Nut Beoogde Instelling. De status heeft bepaalde fiscale voordelen voor onszelf, maar ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan onze organisatie. Vanaf 2012 zijn de ANBI-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting.

 • Wij staan statutair ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder de naam Stichting ZorgSaam Twenterand
 • Ons KvK nummer is 08137089
 • Ons RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 814587124
 • Ons postadres is Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop

Om samen met inwoners te werken aan het verbeteren van de onderlinge verbondenheid binnen de lokale gemeenschap, het bevorderen van zelfredzaamheid en het zelfregelend vermogen van de inwoners in de lokale samenleving en het vergroten van kansen voor mensen in het algemeen en voor kansarmen in het bijzonder.

— Governance Code ZorgSaam Twenterand

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, die de volgende functies bekleden:

 • de heer H. Janszen, voorzitter
 • de heer H. Kleefman, algemeen lid
 • mevrouw D. Kuilder, algemeen lid
 • de heer K. Palstra, algemeen lid
 • de heer F. Jonker, algemeen lid
 • de heer H. Dorman, algemeen lid
 • mevrouw A. Baan, algemeen lid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Jaarcijfers 2017
Het rapport inzake de Jaarrekening 2017 is onafhankelijk gecontroleerd door Eshuis Registeraccountants en goedgekeurd. De accountant schrijft:
"Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting ZorgSaam Twenterand te Vroomshoop gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting ZorgSaam Twenterand per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en met de bepalingen van en krachtens de WNT.”

De staat van baten en lasten laat een positief resultaat zien van € 23.259. Het resultaat valt in drie delen uiteen:
1) Resultaat beleidsgestuurde contractfinanciering: €  9.334 
2) Resultaat contract gefinancierde opdrachten (kortweg: CF opdrachten): €  6.179 
3) Resultaat incidentele projecten: €  7.746

Reservepositie
Reserves zijn onderdeel van het Eigen Vermogen van ZorgSaam Twenterand. De reserves zijn opgebouwd door positieve nettoresultaten uit het verleden. Voor ons geldt dat de reserves zijn opgebouwd als gevolg van uitvoering van opdrachten, activiteiten en projecten van zowel overheden als niet-overheden. Deze middelen worden weer ingezet voor het welzijn van onze inwoners. 

Wij kennen een Algemene Reserve en vier Bestemmingsreserves, te weten: telecommunicatie / ict /inventaris, huisvesting, Meer Bewegen voor Ouderen [MBvO] en contract gefinancierde opdrachten. Bestemmingsreserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen met een specifieke bestemming voor bepaalde doeleinden om zo toekomstige financiële risico’s op te vangen.

Het totale saldo van de vier Bestemmingsreserves per 31-12-2017 bedraagt € 82.193.
Het saldo van de Algemene Reserve per 31-12-2017 bedraagt € 45.255.

Op verzoek is de Jaarrekening 2017 van onze stichting ten kantore in te zien. U kunt zich hiervoor wenden tot directeur R. van Faassen.